صدای پس سکوت

هر که دل آرام دید، از دلش آرام رفت

اسفند 89
11 پست