دنیا

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم!

دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 54 بازدید
وانيا شريفي

سلام حادثه ی شیرینی بود وقتی به دست نوشته هایت رسیدم ... تو نیز تلاش کن شاید دست نوشته هایم ارزش خواندن داشته باشد